Photography by Michael Dürr

Poppy Delevingne

Vienna

Poppy Delevingne